W 2021 r. mija 5 lat od startu Programu „Bankowcy dla Edukacji”

Bankowcy dla Edukacji - BDE - Logo

Uruchomiony w czerwcu 2016 r. przez Związek Banków PolskichFundację Warszawski Instytut Bankowości Program „Bankowcy dla Edukacji” to 5 lat intensywnych działań i wyzwań, w które zaangażowało się ponad 800 różnego rodzaju instytucji. Dziś to jeden z największych programów edukacji finansowej w Europie, którego fundamentem jest bezprecedensowe w skali kraju zaangażowanie całego sektora gospodarki (w tym przypadku bankowego) w masowe, pozaformalne działania edukacyjne. Jednym z głównych założeń przy inicjowaniu Programu BdE było dotarcie z treściami edukacyjnymi do jak największej grupy odbiorców – niezależnie od wieku czy profesji. W ciągu perspektywy 2016-2020 dotarły one bezpośrednio do blisko 2 milionów osób – uczniów, studentów, dorosłych, przedstawicieli różnych grup zawodowych i seniorów.

Edukacja ekonomiczna i bezpieczeństwo cyfrowe są niezwykle ważne na każdym etapie życia, a dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość sprawia, że ich obszar tematyczny stale się powiększa. Zmienia się także percepcja systemu finansowego i rozumienie niektórych skomplikowanych problemów z obszaru ekonomii i bankowości.

Najistotniejsze jest to, że mogliśmy promować wiedzę o nowoczesnym systemie płatniczo-rozliczeniowym czy wykorzystywaniu informacji gospodarczej w zarządzaniu ryzykiem – osobistym przez klientów indywidualnych, ale także przez firmy czy jednostki samorządu terytorialnego. Rozmawialiśmy także o bezpieczeństwie cybernetycznym i o bezpiecznym wykorzystywaniu nowych technologii. Dokonaliśmy ogromnego postępu w tych działaniach, zmieniliśmy sposoby komunikowania się, bowiem już widać, że skutki pandemii COVID-19 w wielu obszarach staną się nowymi trendami – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Od 2017 r. w projektach realizowanych w ramach BdE pojawiały się aktywności w formach online lub hybrydowych, oparte o wykorzystanie kanałów i narzędzi zdalnych. Dzięki tym doświadczeniom, gdy w połowie marca 2020 r. w Polsce wprowadzono lockdown spowodowany pandemią COVID-19, działania Programu bardzo szybko osiągnęły zdolność operacyjną, umożliwiając kontakt online m.in. w ramach lekcji i wykładów dla uczniów i studentów, którzy stopniowo przystosowywali się do warunków edukacji zdalnej. W ciągu pierwszych 9 miesięcy funkcjonowania Programu w 2020 r. w tzw. nowej rzeczywistości udało się dotrzeć bezpośrednio do blisko 200 000 odbiorców.

Ta zwinność w zarządzaniu i realizacji projektu była możliwa dzięki zebranym doświadczeniom i wypracowanym relacjom. Program wspiera bowiem ponad 17 tys. współpracujących nauczycieli i ponad 1 tys. pracowników sektora bankowego, przeszkolonych do prowadzenia lekcji w szkołach podstawowych i średnich. Efekty BdE to także zaangażowanie blisko 7 tys. szkół i uczelni oraz ponad 400 porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Rok 5-lecia Programu właśnie się rozpoczyna. Przed nami 5. Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, który będzie oficjalną inauguracją pakietu działań i inicjatyw pod hasłem #5latBdE przygotowanych i stopniowo włączanych przez cały 2021 rok. Zaplanowane jest m.in. uruchomienie nowych, zdalnych narzędzi, wspierających podnoszenie poziomu szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej w tym np. kursu e-learningowego typu MOOC pn. „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” na platformie Navoica, wirtualnej wycieczki po świecie finansów i bankowości czy filmów interaktywnych (w formule „nauka przez działanie”). Jubileusz 5-lecia BdE to także aktywizujące dzieci i młodzież konkursy podejmujące zagadnienia finansów i cyberbezpieczeństwa, ale przede wszystkim czas podziękowań i wyróżnień dla tych, bez których misja edukacyjna Programu nie miałaby szansy na realizację.

– To wszystko nie byłoby bowiem możliwe gdyby nie strategiczne wsparcie kluczowych partnerów – banków państwowych i prywatnych, w tym spółdzielczych oraz Związku Banków Polskich i instytucji infrastruktury bankowej, na czele z Biurem Informacji Kredytowej S.A. i Krajową Izbą Rozliczeniową S.A oraz ich akcjonariuszami. – powiedział Waldemar Zbytek, Prezes Warszawskiego Instytutu BankowościCieszymy się także, że marka Programu jest szanowana i doceniana przez instytucje publiczne – zarówno sektorowe, jak Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego czy Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ale i ministerstwa odpowiedzialne za obszary finansów, nauki, edukacji, rozwoju czy cyfryzacji.

Nowa perspektywa rozwoju Programu BdE w latach 2021-2025 zakłada kontynuację długookresowych działań na rzecz konsekwentnego i systematycznego podnoszenia poziomu wiedzy finansowej Polek i Polaków. Zakres merytoryczny, formy i narzędzia realizacji oraz skala dotarcia, będą odpowiadać na wspólnie określone wyzwania i potrzeby. Nie ulega bowiem wątpliwości, że podobnie jak inne dziedziny życia, edukacja ekonomiczna będzie po pandemii COVID-19 wymagała przedefiniowania i odegra bardzo ważną rolę na etapie wychodzenia z kryzysu. Dziękując za te 5 lat naszym partnerom, patronom i odbiorcom, mam nadzieję, że wspólnie podejmiemy to ambitne zadanie, a korzystając z doświadczeń i efektów realizacji tak szczególnej inicjatywy, uda się te cele w kolejnych latach osiągnąć. – podsumował Waldemar Zbytek, Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.