Kierunki rozwoju

Perspektywa rozwoju Programu BdE w kolejnych latach zakłada przede wszystkim kontynuację długookresowych działań na rzecz konsekwentnego i systematycznego podnoszenia poziomu wiedzy finansowej Polek i Polaków oraz monitorowania jej stanu.

Zakres merytoryczny, formy i narzędzia realizacji oraz skala dotarcia, będą – tak jak we wcześniejszej perspektywie 2016-2020 – odpowiadać na wspólnie określone wyzwania i potrzeby.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że podobnie jak inne dziedziny życia, edukacja ekonomiczna będzie po pandemii COVID-19 wymagała przedefiniowani (we wspomnianych trzech wymiarach) i odegra bardzo ważną rolę na etapie wychodzenia z kryzysu.

O skuteczności podejmowanych działań może przesądzić w dużej mierze zdolność do inicjowania i wzmacniania dialogu oraz efektywnej współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi i prywatnymi (w tym sektorem bankowym), co będzie stanowiło jeden z sześciu głównych elementów strategii rozwoju Programu „Bankowcy dla Edukacji”.

KIERUNKI ROZWOJU PROGRAMU W LATACH 2021-2025

  • inicjowanie międzyśrodowiskowej, publiczno-prywatnej dyskusji oraz wymiany doświadczeń w obszarze edukacji finansowej w Polsce wspieranie i rozwój współpracy nauki z biznesem
  • nowe obszary tematyczne (przedsiębiorczość, gospodarka 4.0, ekologia)
  • popularyzacja narzędzi gospodarki cyfrowej i bezpiecznego ich użytkowania
  • rozwój nowoczesnych form nauczania (e-kursy, platformy edukacyjne)
  • działalność badawcza nad różnymi obszarami wiedzy finansowej