Kierunki rozwoju

Perspektywa rozwoju Programu BdE w kolejnych
latach zakłada przede wszystkim kontynuację
długookresowych działań na rzecz konsekwentnego
i systematycznego podnoszenia poziomu wiedzy
finansowej Polek i Polaków oraz monitorowania
jej stanu.

Zakres merytoryczny, formy i narzędzia realizacji
oraz skala dotarcia, będą – tak jak we wcześniejszej
perspektywie 2016-2020 – odpowiadać na wspólnie
określone wyzwania i potrzeby.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że podobnie jak inne
dziedziny życia, edukacja ekonomiczna będzie po
pandemii COVID-19 wymagała przedefiniowania
(we wspomnianych trzech wymiarach) i odegra
bardzo ważną rolę na etapie wychodzenia z kryzysu.

O skuteczności podejmowanych działań może
przesądzić w dużej mierze zdolność do inicjowania
i wzmacniania dialogu oraz efektywnej współpracy
pomiędzy instytucjami publicznymi i prywatnymi
(w tym sektorem bankowym), co będzie stanowiło
jeden z sześciu głównych elementów strategii rozwoju Programu „Bankowcy dla Edukacji”.

KIERUNKI ROZWOJU PROGRAMU W LATACH 2021-2025

  • inicjowanie międzyśrodowiskowej, publiczno-prywatnej dyskusji oraz wymiany doświadczeń w obszarze edukacji finansowej w Polsce
    wspieranie i rozwój współpracy nauki z biznesem
  • nowe obszary tematyczne (przedsiębiorczość, gospodarka 4.0, ekologia)
  • popularyzacja narzędzi gospodarki cyfrowej i bezpiecznego ich użytkowania
  • rozwój nowoczesnych form nauczania (e-kursy, platformy edukacyjne)
  • działalność badawcza nad różnymi obszarami wiedzy finansowej