Pierwsze posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

„Pomagamy się rozwijać” – to motto Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Rada ukonstytuowała się 12 grudnia br. na pierwszym posiedzeniu plenarnym, w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego została zainicjowana przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń. 

Pierwsze posiedzenie SRKSF
Pierwsze posiedzenie SRKSF

Członkami założycielami Rady są przedstawiciele banków komercyjnych (Alior, BGK, BGŻ BNP Paribas, ING Bank Śląski, mBank, Pekao SA, PKO BP, Plus Bank), bankowości spółdzielczej (KZBS, BPS, SGB-Bank, Bank Spółdzielczy w Płońsku), ubezpieczycieli (TUW „TUW”), izb zrzeszających i organizacji branżowych (ZBP, PIU, IGTE, IDM, KPF, EFPA Polska), GPW, szkolnictwa wyższego (KRASP, SGH, UE w Poznaniu), edukacji pozaformalnej (WIB), partnerów społecznych (NSZZ Solidarność). Łącznie w Radzie reprezentowanych jest 25 instytucji. Obradom przewodniczył Prezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz, rolę Animatora Projektu pełni Wiceprezes WIB, Mariola Szymańska-Koszczyc. Podczas I posiedzenia Rada przyjęła ramowy program działań na lata 2016-2023, plan pracy na rok 2017 oraz Deklarację Założycielską.

Działalność Rady będzie opierać się na wykorzystaniu istniejącego dorobku sektora w zakresie standardów kwalifikacyjnych oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB). Aktywność Rady będzie skoncentrowana na wspieraniu rozwiązań służących lepszemu dopasowaniu kompetencji pracowników do potrzeb szybko zmieniających się usług finansowych

Więcej o Sektorowej Radzie na rada.wib.org.pl.