Współpraca z instytucjami publicznymi

Rada ds. Młodzieży Narodowej Rady Rozwoju o edukacji finansowej

Działalność edukacyjna realizowana w strukturach Warszawskiego Instytutu Bankowości skupia się w ramach łącznie kilkunastu inicjatyw – programów, projektów i kampanii. Ich marka jest również efektem rozwijanej od lat współpracy, zarówno z instytucjami sektorowymi, jak i publicznymi.
Przedstawiciele WIB aktywnie uczestniczą w różnych gremiach konsultacyjnych i grupach roboczych, funkcjonujących przy m.in. Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Edukacji i Nauki czy Narodowym Banku Polskim.

Rada ds. Młodzieży Narodowej Rady Rozwoju o edukacji finansowej przy Prezydencie RP,
Warszawa, kwiecień 2023 r.

Szczególne znaczenie ma pogłębienie współpracy w dwóch obszarach, koordynowanych w ramach działań struktur rządowych. Dotyczy to istotnego wsparcia prac na forum Ministerstwa Finansów i OECD nad opracowywaniem Krajowej Strategii Edukacji Finansowej oraz zaangażowania w działania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki na rzecz reformy przedmiotu pn. „podstawy przedsiębiorczości” w szkołach ponadpodstawowych i wsparcia szkół, dyrektorów i nauczycieli do wprowadzenia na jego miejsce zajęć pn. „biznes i zarządzanie”.

Ponadto, jednym z priorytetów dla działań w 2023 r. jest zainicjowanie przez Fundację i przygotowanie koncepcji „Roku 2024 jako Roku Edukacji Ekonomicznej”, która docelowo będzie współtworzona przez czołowe fundacje i instytucje polskiego sektora finansowego. Podstawą do tych działań są przypadające na rok 2024 okrągłe rocznice historycznie ważnych decyzji i momentów dla polskiej gospodarki w ciągu ostatnich 100 lat.

W roku 2022 Warszawski Instytut Bankowości zaangażował się w proces konsultacji i przygotowania do
wdrożenia kluczowych inicjatyw dla przyszłości edukacji ekonomicznej w Polsce.

  • Biznes i zarządzanie to nowy przedmiot, który pojawi się w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 i zastąpi realizowane od lat podstawy przedsiębiorczości. Prace nad nowym przedmiotem prowadzi Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centrum GovTech.
  • Krajowa Strategia Edukacji Finansowej będzie spójnym planem działania, którego podstawowym celem będzie poszerzanie wiedzy i umiejętności finansowych osób mieszkających w Polsce. Pomoże w koordynacji działań realizowanych w obszarze edukacji finansowej. Prace nad Strategią prowadzi Ministerstwo Finansów i
    OECD.
  • Działania WIB koncentrują się m.in., regularnych spotkaniach uzgodnieniowych z podmiotami
    wdrażającymi, wsparciu dyrektorów, nauczycieli i samorządów terytorialnych we wdrożeniu, a następnie realizacji nowego przedmiotu przy wykorzystaniu potencjału sektorowych projektów i programów edukacyjnych. Ważnym elementem udziału WIB w obydwu procesach jest również szczególne uwzględnienie
    tematów ważnych dla sektora finansowego.