Program „Bankowcy dla Edukacji”

Założenia

Program Sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” (BdE), uruchomiony w połowie 2016 r., jest odpowiedzią sektora bankowego na realne potrzeby edukacji finansowej społeczeństwa oraz wyzwania rozwojowe kraju. Za priorytetowe uznano m.in.:

  • upowszechnianie wiedzy ekonomicznej,
  • podejmowanie działań na rzecz eliminacji zjawiska wykluczenia finansowego,
  • wspieranie budowy pozytywnego wizerunku sektora finansowego,
  • działania na rzecz podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych kadr bankowych.

Edukacja ekonomiczna

Niezwykle ważna na każdym etapie życia. W zależności od wieku nasze potrzeby się zmieniają i wymagają różnej wiedzy i umiejętności. Dlatego też w realizacji Programu BdE przyjęto założenia stopniowego docierania do priorytetowych grup wiekowych i budowania długoterminowych relacji z instytucjami mogącymi wspierać te działania.

Pierwszy etap zaakceptowany został do realizacji w horyzoncie co najmniej 3-letnim. To minimalny okres na zbudowanie niezbędnych relacji z najważniejszymi partnerami, instytucjami publicznymi i sektorem organizacji pozarządowych (NGO-sów), tak aby doprowadzić do koordynacji działań i efektywnego osiągania uzgodnionych wspólnie celów.

Cyberbezpieczeństwo

Głównym celem działań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jest poprawa poziomu wiedzy i kształtowanie właściwych postaw Polaków w tej dziedzinie. Dzisiaj niemal każdy człowiek, już od najmłodszych lat, spotyka się z cyfrową rzeczywistością – komputer, tablet, telefon, bankomat, karta płatnicza… Wirtualna przestrzeń to szanse, ale też zagrożenia. Na każdym kroku należy zachować rozsądek i wiedzieć, jak się zachowywać w cyberprzestrzeni w sposób odpowiedzialny i bezpieczny.

Współpraca

Prowadzenie rozbudowanego sektorowego programu edukacyjnego w proponowanym kształcie i skali jest możliwe dzięki wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń i relacji zbudowanych przez Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji w trakcie realizacji wielu projektów oraz programów prowadzonych w ostatnich latach.

Nieocenione jest stopniowe wspieranie działań przez poszczególne instytucje finansowe, publiczne, jak coraz liczniejszą grupę NGO-sów. Zbudowany w ostatnich miesiącach kapitał ludzki, relacyjny i merytoryczny będzie fundamentem dalszego rozwoju programu w najbliższych latach.

Najważniejsze założenia na rok 2018

  • Ponad 350 000 dzieci, młodzieży i studentów na lekcjach i wykładach
  • Ponad 50 000 dzieci, młodzieży i studentów w konkursach BdE
  • Ponad 700 samorządów terytorialnych włączonych do realizacji Programu
  • Ponad 1 200 wolontariuszy sektora bankowego
  • Ponad 100 banków w Programie
  • Realizacja projektu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości